We offer our services in the following fields:


FISCAL
•Quarterly tax returns (withholding tax, VAT, payment on account etc.) 
•Accounting
•Annual tax returns
•Annual tax returns for non-residents
•Processing VAT transactions within the EU
•Processing “Tax Free” VAT refunds


LABOUR
•Work contracts
•Payslips and social security payments
•Social security benefits (sickness, widow/widower, retirement, disability)
•Self-employment (registering, terminating, modifications, capitalization of unemployment benefit)
•Legal services (claims to Employment Tribunal, compensation amounts, dismissal)
•All labour and social security consultations


OTHER AREAS
•Legalization of  business activities •Insurance
•Local government procedures
•Foreigners (work and residence permits, EU documents)

SERVICES OFFERED EXCLUSIVELY BY OUR COMPANY
•Daily revision of official bulletins (BOE, DOGC, BOPT) and subsequent notification.
•Possibility of receiving compulsory notifications on behalf of client (Inland Revenue, Social Security)
•Electronic filing of documents (both for personal and business use)
•Collection of documents from client’s business establishment.
•Notification via internet of any new regulations.
•A choice of being informed in Spanish, Catalan, English or French.
Li oferim els nostres serveis en les següents camps:

FISCAL

• Declaracions trimestrals (pagaments fraccionats, IV A, retencions ...)
• Comptabilitats.
• Declaracions de renda.
• Declaracions no residents.
• Gestió IVA operacions intracomunitaries.
• Gestió devolució IVA "Tax Free".

LABORAL
•Contractes de treball.
•Fulls de salaris i liquidacions mensuals seguretat social.
•Prestacions seguretat social (IT, viduîtat, jubilació, invalidesa).
•Gestions autonoms (alta, baixa, modificacions, cobrament únic).
•Servei jurídic laboral (reclamacions Jutjat Social, quantitats, acomiadaments).
•Tot tipus de consultes laborals i de seguretat social.

ALTRES ÁREES
•Legalitzacions activitats.
•Assegurances.
•Tramits municipals.
•Estrangeria (permisos de treball, residencia, documentació comunitaris).

SERVEIS EXCLUSIUS
DE LA NOSTRA ASSESSORIA
• Recerca diaria d'aparicions en els Butlletins Oficials (BOE, DOGC, BOPT} i conseqüent avís.
• Possibilitat de recepció de notificacions obligatories en nom seu (AEAT, Seguretat
Social).
•Arxiu electronic de documentació (tant de la seva empresa com privat).
•Recollida de documentació a la seva propia empresa
•A vís de les novetats normatives per mitjans telematics.
•Poder ser atesos en castella, catala, angles i francès.
ELS NOSTRES SERVEIS / OUR SERVICES
centregestio
salou
assessoria d'empreses
business consultants